Curriculum vitae

Europass

 
Informaţii personale  
Nume / Prenume Munteanu, Lucia‑Gabriela
Adresă Str. Petru Caraman nr. 2, bl. B, ap. 15, Iasi, 700506
Telefon Fix: 0040‑232‑261886; mobil: 0745609555    
E-mail luciagabrielamunteanu@hotmail.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 09.02.1955
Sex feminin
   
Experienţa profesională Profesor gr. I, doctor în filologie
Perioada Din 1979 pînă în prezent
Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor de limba şi literatura română, limba latină, metodica predării limbii materne  în învăţământul preprimar şi primar, profesor mentor, coordonator de cerc pedagogic, până în 2015, colaborator al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, în calitate de coordonator al lucrărilor metodice pentru obţinerea gradul didactic I, în învăţământul preprimar şi primar
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iaşi, Al. M. Sadoveanu, 46, Iaşi, tel. 0232 219011
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de ĩnvăţământ liceal vocaţional, profil pedagogic, învăţători‑educatoare
Etape ale parcursului profesional —        2001 – 2016: continuarea activităţii didactice la Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi.

—        septembrie 2000 — martie 2001: concediu de studii în vederea definitivării redactării tezei de doctorat în cadrul Universităţii Friedrich Schiller din Jena, Germania.

—1998‑2000: susţinerea examenelor şi referatelor impuse de calitatea de doctorand;

—1998: promovarea examenului de admitere la doctorat, în domeniul filologiei româneşti.

—1983‑1990: susţinerea tuturor examenelor impuse de cariera didactică: definitivat, gradul II, gradul I la Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi.

—1974‑1978: studii superioare de filologie română şi limbi clasice, Facultatea de Filologie, Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi.

 

Educaţie şi formare –iulie 2001: susţinerea în şedinţă publică, la Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi, a tezei de doctorat Câmpul semantic drum în limba română şi promovarea examenului cu notă maximă şi calificativul magna cum laude.

 

 

 

Stagii de formare şi documentare Stagii de formare şi participări la manifestări ştiinţifice în străinătate:

— 2010, mai, 14 zile, Barreiro, Portugalia, schimb de experienţă didactică, proiect „Socrates“.

— 2008, august, participant la „23rd International Congress of Onomastic Sciences“, Toronto, Canada.

— 2007, septembrie, participant la „Le XXVeme Congres International de Linguistique et de Philologie Romanes“, Innsbruck, Austria.

— 2005, septembrie, participant la Colocviul Internaţional de Ştiinţe Onomastice, a XXII‑a ediţie, Pisa, Italia.

— 2004, septembrie, participant la Colocviul Internaţional de Lingvistică Funcţională, a XXVIII‑a ediţie, Santiago de Compostella, Spania.

— 2000, aprilie: participare la Colocviul «Eminescu în spaţiul german» organizat la Jena în cadrul Institutului de Romanistică al Universităţii             «Friedrich Schiller».

— 1999 octombrie ‑ 2000 iulie: cursuri de limba germană la Volkshochschule Jena, Germania.

— 1998, aprilie: audierea ciclului de conferinţe “La politique et les langues” susţinut de prof. Claude Hagcge la Collcge de France, Paris.

— 1997, iulie‑august: audierea unui ciclu de conferinţe pe tema “Perspectives de modernisation del l’enseignement a l’époque de la mondialisation”, la sediul central al UNESCO, Paris.

— 18‑24 septembrie 1995, participare la al XXI‑lea Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică, Palermo, Italia.

— 29 august‑4 septembrie 1994, participare la al VII‑lea Congres de Studii Sud-Est Europene, Salonic, Grecia.

 

Aptitudini şi competenţe personale  Competenţe didactice, specialist filolog cu preocupări şi publicaţii în domeniile: filologie românească şi lexicologie
Distincţii 2013: Diplomă pentru performanţă la Concursul naţional de Evaluare în Educaţie la Limba şi Literatura Română, etapa a II-a, sub egida Academiei Române şi a Fundaţiei de Evaluare în Educaţie.

 

2007: Primăria oraşului Iaşi acordă Certificatul de excelenţă pentru performanţa în educaţie, în cadrul Centrului de Excelenţă al ISJ Iaşi.

 

2005: Diploma “Gheorghe Lazăr”,  gradul I.

 

Premiul pentru traducere la Salonul Naţional de Carte, Cluj, noiembrie, 1998, acordat de Ministerul Culturii, pentru volumul Carmina Burana. Ediţie bilingvă comentată, Editura Polirom, Iaşi, 1998.

 

Premiul „Cartea anului“ la Salonul Naţional de Carte, Chişinău, 1997, acordat pentru volumul Aeterna latinitas. Mică enciclopedie a gândirii europene în expresie latină, Editura Polirom, 1997.

Activitate ştiinţifică înstituţională Profesor mentor, profesor metodist şi formator.

2011‑2016, angajată a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“ ca membră a echipei de cercetare cu tema Prima traducere romanească a Septuagintei, operă a lui Nicolae Milescu (MS. 45 BAR Cluj). Ediţie critică, studii lingvistice şi filologice (Grant CNCS, cod 1578).

— 2000, 2002‑2008, martie‑aprilie, lector (Dozentin) în cadrul Cursurilor intensive de limba română (Intensivkurse Rumänisch) la Universitatea «Friedrich Schiller» din Jena, Germania.

—2004‑2007: lector asociat la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul Institutori, din Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi conducător ştiinţific al lucărilor metodico‑ştiinţifice ale învăţătorilor şi educatoarelor, candidaţi pentru obţinerea gradului didactic I; profesor asociat în proiectul naţional Pregătirea pentru învăţământul rural.

—1986: profesor metodist, îndrumător al practicii pedagogice a elevilor normalişti şi coordonator ştiinţific al lucrărilor metodice elaborate de învăţători şi educatoare în vederea obţinerii gradului didactic I.

—2018: membră a Uniunii Scriitorilor Români, filiala Iaşi.

Principalele lucrări publicate

a) volume

1. Aeterna Latinitas. Mică enciclopedie a gîndirii europene în expresie latină, Editura Polirom, Iaşi, 1997, 450 p. ISBN: 973‑9248‑13‑6 (în colaborare cu Eugen Munteanu); ed. a II‑a, Editura Litera Internaţional, 2004.

2. Carmina Burana. Antologie de poezie latină medievală. Ediţie bilingvă comentată, prefaţă, traducere şi comentarii de Lucia‑Gabriela Munteanu şi Eugen Munteanu Editura Polirom, Iaşi, 1998, 400 p. ISBN: 973 683 086‑1.; ed. a II‑a, 2003).

3.Câmpul semantic drum în limba română, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2004, 238 p.

4. Enciclopedia concisă Britannica, Editura Litera, 2009 (coautor al articolelor dedicate personalităţilor culturale româneşti)

5. Concursul Anton Velini ‑ Vreau să fiu şi eu normalist! Probe de evaluare pentru admiterea în clasa a V‑a, Editura Tehnopress, Iaşi, 2012 (coautor).

6. Biblia 1688, Pars XXII, Josephus Ad Machaaeos, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza“, Iaşi, 2013 (coautor).

7. Biblia 1688, Pars X2, Iob, în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii “Alexandru Ioan. Cuza”, Iaşi, 2013 (coautor).

8.Biblia 1688, Pars XX, Sapientia, Ecclesiasticus, Susanna, De belo sive dracone Babylonico,  în seria Monumenta linguae Dacoromanorum, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014 (coautor).

9. Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Milescu Spătarul (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei). Ediţie de text prefaţă, notă asupra ediţiei, introducere, bibliografie, indice de cuvinte şi forme, indice de nume proprii de  Eugen Munteanu (coordonator), Ana-Maria Gînsac, Ana-Maria Minuț Lucia-Gabriela Munteanu și Mădălina Ungureanu, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2017 (coautor).

10. Drumuri şi sentimente sau sfidarea livrescului, Editura Junimea, Iaşi, 2018.

 

b) editor

1. Gh. Ivănescu, Problemele capitale ale vechii române literare. Ediţia a II‑a, revizuită, indici şi bibliografie de Eugen Munteanu şi Lucia‑Gabriela Munteanu, cu o postfaţă de Eugen Munteanu, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza», Iaşi, 2012, 440 p., ISBN: 978-973-703-770-1.

2. Anuarul Şcolii Normale Vasile Lupudin Iaşi, 1855‑2005, 150 de ani de istorie, Editura Pim, Iaşi, 2005 (coeditor)

3. Anuarul Şcolii Normale “Vasile Lupu”din Iaşi, 1855‑2010, 155 de ani de învăţământ pedagogic, Editura Sapientia, Iaşi, 2010 (coeditor)

4. Anuarul Şcolii Normale “Vasile Lupu”din Iaşi, 1855‑2015, 160 de ani de învăţământ pedagogic, Editura Sapientia, Iaşi, 2015 (coeditor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tipologii ale personajului literar, în “Collegium. Buletin de informare a Societăţii de Ştiinţe Filologice”, Iaşi, 1986, p. 12‑17.

3. Consideraţii asupra receptării textului poetic în ciclurile primar, gimnazial şi liceal, în “Tribuna şcolii”, mai, 1988, p. 4.

4. Hermeneutica textului poetic eminescian în liceu, în “Univers didactic”, Iaşi, nr. 4/1996, p. 43‑46.

5. Simboluri iniţiatice în nuvela Ghicitor în pietre de Mircea Eliade, în revista “Normaliştii”, Iaşi, nr. 2/1996, p. 14‑19.

6. Conţinuturi şi obiective în noua programă de limba şi literatura română, în “Tribuna şcolii”, iunie, 1996, p. 4.

7. Câmpul semantic «drum» în limba latină, în “Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» secţiunea III e., lingvistică, tom XLVI‑XLVII (2000/ 2001), («Omagiu profesorului Al.Andriescu»), p. 103‑115.

8. Câmpul semantic «drum» în limba română. Privire diacronică, în “Balkan Archiv”, nr 6 (2001), Jena, 2002, p. 24‑62.

9. Semantismul lexicului desemnând căile de comunicaţie în limba română, în “Analele Universităţii «Al.I.Cuza» din Iaşi”, seria III e., lingvistică, tom XL‑L (2003/ 2004), («Omagiu D. Irimia»), p. 312‑361.

10. Despre didactica personajului în vol. Lucrările simpozionul internaţional „Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI‑lea“, Ediţia a II‑a, Iaşi, Şcoala Normală, dec., 2010, Editura Sapientia, Iaşi, 2011.

11. Un eveniment –Biblia Vulgata, Blaj 1760‑1761, în vol. Filologie şi bibliologie. Omagiu profesorului Vasile Ţâra, Timişoara, 2011.

12. Funcţii textuale ale lexemelor din  câmpul lexical‑semantic „verba dicendi“  în Biblia lui Aron, Blaj, 1761. Privire în contextul transferului traductologic, cu aplicaţii din teoria coseriană, în vol.  Biblicum Jassyense. Roumanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics, Editura Universităţii  «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi, 2012.

13. „Determinarea”, element al tehnicii generale a vorbirii, în concepţia lui Eugeniu Coşeriu. Aplicaţii asupra discursului politic, în vol. Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi, 2012.

14. Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu privită în contextul didactic al cultivării limbii române în învăţământul preuniversitar (coautor), în Lucrările Simpozionului Internaţional „Perspective teoretice şi praxiologice ale procesului educaţional centrat pe formarea de competenţe“,- ediţia a III-a – Iaşi, 16-17 iunie 2012, Editura Sapientia, Iaşi, 2013.

15. Recenzie: Carte românească de învăţătură. Duminicile preste an şi la praznice împărăteşti şi la svenţi mari. Cu dzisa şi toată cheltuiala lui Vasilie, Voievodul şi Domnul Ţării Moldovei, din multe scripturi tălmăcită din limba slavonească pre limba românească de Varlaam, Mitropolitul de Ţara Moldovei. Se tipăreşte cu Binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. II. Textul. Ediţie îngrijită şi glosar: Stela Toma. Prefaţă şi studiu: Dan Zamfirescu. Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 2011, în “Philologica Yassyensia”, Anul IX, nr. 1 (17), 2013.

16. Recenzie: Ioana Costa, Papirus, pergament, hârtie. Începuturile cărţii,  Editura Humanitas, Bucureşti,  2011, în “Philologica Yassyensia”, Anul IX, nr. 1 (17), 2013.

17. Compendio de la tradición bíblica rumana con ejemplos del Libro de Ruth, (coautor) în volumul Biblias Hispánicas, Nr. 2 (2013), Instituto Origenes del Español, La Rioja.http://www.cilengua.es/sites/cilengua.es/files/page/docs/biblias_hispanicas_2.pdf

18. Complementul direct şi indirect în limba română veche. Cu exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea “Nicolae Milescu revizuită”a Vechiului Testament) în “Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi”, secţiunea III e., lingvistică, tomul LX/2014,  p. 217‑229.

19. Despre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Ms. 45) în vol. Limba română. Diacronie şi sincronie în studiul limbii române. Gramatică. Fonetică şi fonologie. Istoria limbii române, filologie, I, Actele celeui de al 13‑lea Colocviu internaţional al departamentului de lingvistică (Bucureşti, 13‑14 decembrie 2013), Editori: Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Editura Universităţii din Bucureşti , 2014, p. 273‑279.

20. Aspecte ale construcţiei discursului biblic în prima traducere integrală a Vechiului Testament în limba română. Exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu”) în Thede Kahl, Johannes Kramer, Elton Prifti (Hg.) 2015: Romanica et Balcanica. Wolfgang Dahmen zum 65. Geburtstag. Jenaer Beiträge zur Romanistik Band 7, 74,90 €, 798 Seiten, München: AVM editions. ISBN: 978-3-95477-036-.

21. Despre receptarea textului literar liric în etapele de început ale şcolarităţii  în Anuarul Liceului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iaşi, Editura Sapientia 2015, pp.161-176, ISBN 978-606-578-225.9.

 

d) comunicări ştiinţifice (selectiv)

1. Optimizarea studiului gramaticii în ciclul gimnazial, prezentată în cadrul manifestării “Zilele şcolii ieşene”, Iaşi, iunie, 1986.

2. Receptarea textului liric în învăţămîntul preşcolar şi primar, prezentată în cadrul manifestării “Zilele şcolii ieşene”, Iaşi, iunie, 1988.

3. Cîmpul semantic — o categorie semasiologică, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1990.

4. Valori semantico‑metaforice ale ‘genezei’ în poemele Scrisoarea I şi Luceafărul de M. Eminescu, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1991.

5. Tipologia personajului în Cronică de familie de Petre Dumitriu, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1992.

6. Motivul arborelui cosmic în poezia lui Nichifor Crainic, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1993.

7. Modelarea iconică în predarea/ învăţarea textului literar, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1994.

8. George Bacovia — anarhia stihiilor, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1995.

9. Teme şi motive poetice în Carmina Burana, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1996.

10. Semn şi semnificaţie în poemul Odă în metru antic, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1997.

11. Semnificaţia poetică a terminologiei matematice în poezia lui Ion Barbu, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1998.

12. Semnul narativ în romanul românesc modern, prezentată în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice “Zilele şcolii ieşene”, Iaşi, Liceul “Negruzzi”, 25 mai 2001.

13. Etape ale învăţământului în limba naţională în România, comunicare prezentată la ediţia a V‑a cursurilor intensive de limba română (Intensivkurse Rumänisch), Jena, 21 martie 2004.

14. Valoarea formativă a modelului comunicativ în didacica limbii şi literaturii române în ciclul primar, comunicare la Simpozionul regional de didactica limbii române, 22‑23 ianuarie, 2005, Şcoala Normală “Vasile Lupu”, Iaşi.

15. „Determinarea”, element al tehnicii generale a vorbirii, în concepţia lui Eugeniu Coşeriu. Aplicaţii asupra discursului politic, comunicare la Colocviul internaţional aniversar Eugeniu Coşeriu 90 de ani de la naştere. Iaşi – Bălţi, 27 – 29 iulie 2011

16. Despre didactica personajului, comunicare la Simpozionul internaţional „Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI‑lea“, Ediţia a II‑a, Iaşi, Şcoala Normală, dec., 2010.

17. Funcţii textuale ale lexemelor din  câmpul lexical‑semantic „verba dicendi“  în Biblia lui Aron, Blaj, 1761. Privire în contextul transferului traductologic, cu aplicaţii din teoria coseriană, comunicare la Simpozionul naţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană“, 4‑5 noiembrie 2011, Iaşi.

18. Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu privită în contextul didactic al cultivării limbii române în învăţământul preuniversitar, susţinută în cadrul Simpozionul Internaţional „Perspective teoretice şi praxiologice ale procesului educaţional centrat pe formarea de competenţe“,- ediţia a III-a – Iaşi, 16-17 iunie 2012, organizat de Şcoala Normală, în colaborare cu alte instituţii pedagogice.

19. Concepţia despre limbajul poetic la G. Ivănescu şi Eugeniu Coşeriu, susţinută în cadrul Colocviului internaţional „G. Ivănescu, 100 de ani de la naştere“, 1-2 noiembrie, 2012, Iaşi, organizat de Filiala Academiei Române din Iaşi.

20. Leuven, Belgia, 29-30 November and 1 December 2012International Colloquium “Vernacular Bible and Religious Reform”, prezentarea comunicării La Septante traduite en roumain par Nicolae Milescu pendant la première moitié du XVII‑e siècle. Contexte historique, significations culturelles et confessionnelles.

21. Despre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Ms. 45) susţinută în cadrul Colocviului internaţional de Lingvistică. Diacronie şi sincronie în studiul limbii române, 13-14 decembrie, 2013 (Ediţia a XIII‑a), Bucureşti, organizat de Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată.

22. Concluzii selective referitoare la sintaxa Manuscrisului 45, prima traducere integrală a Vechiului Testament în limba română (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu”) în cadrul Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a V-a Iaşi, 12-14 noiembrie 2015.

 

Participantă în echipe de cercetare ştiinţifică

Fac parte, din anul 2008, din colectivul unui foarte important proiect naţional de de cercetare Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, eDTLR (sub patronajul MEC, proiect coordonat de Facultatea de Litere şi Facultatea de Informatică, din Universitatea “Al. I. Cuza”, Iaşi).

‑Fac parte, din anul 2009 din colectivul Monumenta linguae Daco‑Romanorum (sub patronajul departamentului de cercetare al Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi).

‑În noiembrie 2015 am finalizat, ca membru al unei largi echipe,

‑ Fac parte, în intervalul 2011‑2016 din colectivul grantului CNCSIS Editarea Bibliei lui Nicolae Milescu Spătaru (mss. 45).

(v. https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/lucia_munteanu.html)

 

 

 

 

*Funcţii textuale ale lexemelor din  câmpul lexical‑semantic „verba dicendi“  în Biblia lui Aron, Blaj, 1761. Privire în contextul transferului traductologic, cu aplicaţii din teoria coseriană, în vol.  Biblicum Jassyense. Roumanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics, Editura Universităţii  «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi, 2012.

* „Determinarea”, element al tehnicii generale a vorbirii, în concepţia lui Eugeniu Coşeriu. Aplicaţii asupra discursului politic, în vol. Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi, 2012.

*Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu privită în contextul didactic al cultivării limbii române în învăţământul preuniversitar (coautor), în Lucrările Simpozionului Internaţional „Perspective teoretice şi praxiologice ale procesului educaţional centrat pe formarea de competenţe“,- ediţia a III-a – Iaşi, 16-17 iunie 2012.

*‑Compendio de la tradición bíblica rumana con ejemplos del Libro de Ruth, (coautor) în volumul Biblias Hispánicas, Nr. 2 (2013), Instituto Origenes del Español, La Rioja.http://www.cilengua.es/sites/cilengua.es/files/page/docs/biblias_hispanicas_2.pdf

 

 

   

c) studii publicate (selectiv):

 

 1. Funcţii ale neologismului în povestea populară orală comntemporană, în „Buletinul Societăţii studenţilor folclorişti din România”, Bucureşti, 1977, p. 71‑80.
 2. Tipologii ale personajului literar, în „Collegium. Buletin de informare a Societăţii de Ştiinţe Filologice”, Iaşi, 1986, p. 12‑17.
 3. Consideraţii asupra receptării textului poetic în ciclurile primar, gimnazial şi liceal, în „Tribuna şcolii”, mai, 1988, p. 4.
 4. Hermeneutica textului poetic eminescian în liceu, în „Univers didactic”, Iaşi, nr. 4/1996, p. 43‑46.
 5. Simboluri iniţiatice în nuvela Ghicitor în pietre de Mircea Eliade, în revista „Normaliştii“, Iaşi, nr. 2/1996, p. 14‑19.
 6. Conţinuturi şi obiective în noua programă de limba şi literatura română, în „Tribuna şcolii”, iunie, 1996, p. 4.
 7. Câmpul semantic «drum» în limba latină, în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» secţiunea III e., lingvistică, tom XLVI‑XLVII (2000/ 2001), («Omagiu profesorului Al.Andriescu»), p. 103‑115.
 8. Câmpul semantic «drum» în limba română. Privire diacronică, în „Balkan Archiv“, nr 6 (2001), Jena, 2002, p. 24‑62.
 9. Semantismul lexicului desemnând căile de comunicaţie în limba română, în „Analele Universităţii «Al.I.Cuza» din Iaşi”, seria III e., lingvistică, tom XL‑L (2003/ 2004), («Omagiu D. Irimia»), p. 312‑361.
 10. Textul narativ‑de la teorie la practica didactică, în vol. Anuarul Şcolii Normale Vasile Lupudin Iaşi, 1855‑2010, 155 de ani de învăţământ pedagogic, Editura Sapientia, Iaşi, 2010.
 11. Despre didactica personajului în vol. Lucrările simpozionul internaţional Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI‑lea, Ediţia a II‑a, Iaşi, Şcoala Normală, dec., 2010, Editura Sapientia, Iaşi, 2011.
 12. Un eveniment –Biblia Vulgata, Blaj 1760‑1761, în vol. Filologie şi bibliologie. Omagiu profesorului Vasile Ţâra, Timişoara, 2011.
 13. Funcţii textuale ale lexemelor din câmpul lexical‑semantic verba dicendi în Biblia lui Aron, Blaj, 1761. Privire în contextul transferului traductologic, cu aplicaţii din teoria coseriană, în vol.  Biblicum Jassyense. Roumanian Journal for Biblical Philology and Hermeneutics, Editura Universităţii  «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi, 2012.
 14. „Determinarea”, element al tehnicii generale a vorbirii, în concepţia lui Eugeniu Coşeriu. Aplicaţii asupra discursului politic, în vol. Anuarul de lingvistică şi istorie literară, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Academia Română, Filiala Iaşi, 2012.
 15. Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu privită în contextul didactic al cultivării limbii române în învăţământul preuniversitar (coautor), în Lucrările Simpozionului Internaţional „Perspective teoretice şi praxiologice ale procesului educaţional centrat pe formarea de competenţe“,- ediţia a III-a – Iaşi, 16-17 iunie 2012, Editura Sapientia, Iaşi, 2013.
 16. Recenzie: Carte românească de învăţătură. Duminicile preste an şi la praznice împărăteşti şi la svenţi mari. Cu dzisa şi toată cheltuiala lui Vasilie, Voievodul şi Domnul Ţării Moldovei, din multe scripturi tălmăcită din limba slavonească pre limba românească de Varlaam, Mitropolitul de Ţara Moldovei. Se tipăreşte cu Binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. II. Textul. Ediţie îngrijită şi glosar: Stela Toma. Prefaţă şi studiu: Dan Zamfirescu. Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 2011, în “Philologica Yassyensia”, Anul IX, nr. 1 (17), 2013.
 17. Recenzie: Ioana Costa, Papirus, pergament, hârtie. Începuturile cărţii, Editura Humanitas, Bucureşti, 2011, în „Philologica Yassyensia“, Anul IX, nr. 1 (17), 2013.
 18. Compendio de la tradición bíblica rumana con ejemplos del Libro de Ruth, (coautor) în volumul Biblias Hispánicas, Nr. 2 (2013), Instituto Origenes del Español, La Rioja .http://www.cilengua.es/sites/cilengua.es/files/page/docs/biblias_hispanicas_2.pdf
 19. Complementul direct şi indirect în limba română veche. Cu exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea Nicolae Milescu revizuităa Vechiului Testament) în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi“, secţiunea III e., lingvistică, tomul LX/2014, p. 217‑229.
 20. Despre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (Ms. 45) în vol. Limba română. Diacronie şi sincronie în studiul limbii române. Gramatică. Fonetică şi fonologie. Istoria limbii române, filologie, I, Actele celeui de al 13‑lea Colocviu internaţional al departamentului de lingvistică (Bucureşti, 13‑14 decembrie 2013), Editori: Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Editura Universităţii din Bucureşti , 2014, p. 273‑279.
 21. Aspecte ale construcţiei discursului biblic în prima traducere integrală a Vechiului Testament în limba română. Exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu”) în Thede Kahl, Johannes Kramer, Elton Prifti (Hg.) 2015: Romanica et Balcanica. Wolfgang Dahmen zum 65. Geburtstag. Jenaer Beiträge zur Romanistik Band 7, 74,90 €, 798 Seiten, München: AVM editions. ISBN: 978-3-95477-036-.
 22. Despre receptarea textului literar liric în etapele de început ale şcolarităţii în Anuarul Liceului Pedagogic Vasile Lupu din Iaşi, Editura Sapientia, Iaşi, 2015, pp.161-176, ISBN 978-606-578-225.9.
 23. Modalizarea, deuxisul şi alte elemente de construcţia discursului în Ms. 45, prima versiune româneacă a Vechiului Testament, efectuată deNicolae Spătarul Milescu, în vol. Receptarea Sfintei Scripturi între filologie, hermeneutică şi traductologie, lucrările Simpozionului internaţional Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană, ediţia a IV-a Iaşi, 8-10 mai 2014, Editura Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi, 2016, p. 199‑208, ISSN‑L : 2285‑5580.
 24. Evocarea profesorului Paul Miron, în vol. In memoriam Paul Miron, Editura Junimea, Iaşi 2017 p. 387-401, ISBN 978‑973‑37‑2005‑8.
 25. La Septante traduite en Roumain par Nicolae Milescu pendant la première moitié du XVII siècle: contexte historique, significations culturelles, confessionnelles et traductologiques, în vol. Wim Francois, August Den Hollander, Vernacular Bible and religious Reform in the middle ages and early modern era, Peeters, Leuven‑Paris‑Bristol. CT 2017.
 26. Interviu cu Alexandra Gugiuman în revista In society, 24 noiembrie 2017.
 27. Jurnal sicilian (I şi II), în revista Cronica Veche, anul VII, nr. 12 (83) decembrie 2017, anul VIII, nr. 1 (84) ianuarie 2018; https://drive.google.com/file/d/1×4-ou-P-5t8k0UwNfhvfU4NTub56sNBJ/view
 28. 27. În Leuven, în cel mai frumos beguinage, vorbind despre Biblii şi alte minunăţii, în revista Cronica Veche – Anul VIII, nr. 2(85), februarie 2018, p. 20.
 29. 28. Franţa, Paris (1997‑1999): Regii blestemaţi, estetica privirii şi scrisori din sertar, în revista Scriptor, Junimea, Iaşi, Anul IV, nr. 11‑12 (47‑48), noiembrie –decembrie, 2018-

 

 

 1. d) comunicări ştiinţifice (selectiv)
 2. Optimizarea studiului gramaticii în ciclul gimnazial, prezentată în cadrul manifestării „Zilele şcolii ieşene“, Iaşi, iunie, 1986.
 3. Receptarea textului liric în învăţămîntul preşcolar şi primar, prezentată în cadrul manifestării „Zilele şcolii ieşene“, Iaşi, iunie, 1988.
 4. Cîmpul semantic — o categorie semasiologică, prezentată în cadrul manifestării „Zilele Şcolii Vasiliene“, Iaşi, decembrie, 1990.
 5. Valori semantico‑metaforice ale ‘genezei’ în poemele Scrisoarea I şi Luceafărul de M. Eminescu, prezentată în cadrul manifestării „Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1991.
 6. Tipologia personajului în Cronică de familie de Petre Dumitriu, prezentată în cadrul manifestării „Zilele Şcolii Vasiliene“ Iaşi, decembrie, 1992.
 7. Motivul arborelui cosmic în poezia lui Nichifor Crainic, prezentată în cadrul manifestării „Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1993.
 8. Modelarea iconică în predarea/ învăţarea textului literar, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1994.
 9. George Bacovia — anarhia stihiilor, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1995.
 10. Teme şi motive poetice în Carmina Burana, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene”, Iaşi, decembrie, 1996.
 11. Semn şi semnificaţie în poemul Odă în metru antic, prezentată în cadrul manifestării “Zilele Şcolii Vasiliene“, Iaşi, decembrie, 1997.
 12. Semnificaţia poetică a terminologiei matematice în poezia lui Ion Barbu, prezentată în cadrul manifestării „Zilele Şcolii Vasiliene“, Iaşi, decembrie, 1998.
 13. Semnul narativ în romanul românesc modern, prezentată în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice „Zilele şcolii ieşene”, Iaşi, Liceul “Negruzzi”, 25 mai 2001.
 14. Etape ale învăţământului în limba naţională în România, comunicare prezentată la ediţia a V‑a cursurilor intensive de limba română (Intensivkurse Rumänisch), Jena, 21 martie 2004.
 15. Valoarea formativă a modelului comunicativ în didacica limbii şi literaturii române în ciclul primar, comunicare la Simpozionul regional de didactica limbii române, 22‑23 ianuarie, 2005, Şcoala Normală „Vasile Lupu”, Iaşi.
 16. „Determinarea”, element al tehnicii generale a vorbirii, în concepţia lui Eugeniu Coşeriu. Aplicaţii asupra discursului politic, comunicare la Colocviul internaţional aniversar Eugeniu Coşeriu 90 de ani de la naştere. Iaşi – Bălţi, 27 – 29 iulie 2011
 17. Despre didactica personajului, comunicare la Simpozionul internaţional „Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI‑lea“, Ediţia a II‑a, Iaşi, Şcoala Normală, dec., 2010.
 18. Funcţii textuale ale lexemelor din câmpul lexical‑semantic verba dicendi în Biblia lui Aron, Blaj, 1761. Privire în contextul transferului traductologic, cu aplicaţii din teoria coseriană, comunicare la Simpozionul internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană“, 4‑5 noiembrie 2011, Iaşi.
 19. Teoria lingvistică a lui Eugeniu Coşeriu privită în contextul didactic al cultivării limbii române în învăţământul preuniversitar, susţinută în cadrul Simpozionul Internaţional „Perspective teoretice şi praxiologice ale procesului educaţional centrat pe formarea de competenţe“,- ediţia a III-a – Iaşi, 16-17 iunie 2012, organizat de Şcoala Normală, în colaborare cu alte instituţii pedagogice.
 20. Concepţia despre limbajul poetic la G. Ivănescu şi Eugeniu Coşeriu, susţinută în cadrul Colocviului internaţional „G. Ivănescu, 100 de ani de la naştere“, 1-2 noiembrie, 2012, Iaşi, organizat de Filiala Academiei Române din Iaşi.
 21. Leuven, Belgia, 29-30 November and 1 December 2012International Colloquium „Vernacular Bible and Religious Reform“, prezentarea comunicăriiLa Septante traduite en roumain par Nicolae Milescu pendant la première moitié du XVII‑e siècle. Contexte historique, significations culturelles et confessionnelles.
 22. 21. Despre o tipologie a enunţurilor în funcţie de scopul comunicării. Cu exemplificări din versiunea Nicolae Milescu a Vechiului Testament (Ms. 45) susţinută în cadrul Colocviului internaţional de Lingvistică. Diacronie şi sincronie în studiul limbii române, 13-14 decembrie, 2013 (Ediţia a XIII‑a), Bucureşti, organizat de Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată.
 23. Modalizarea, deuxisul şi alte elemente de construcţia discursului în Ms. 45, prima versiune româneacă a Vechiului Testament, efectuată deNicolae Spătarul Milescu, în cadrul Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a IV-a Iaşi, 8-10 mai 2014.
 24. Concluzii selective referitoare la sintaxa Manuscrisului 45, prima traducere integrală a Vechiului Testament în limba română (versiunea Nicolae Spătarul Milescu) în cadrul Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană”, ediţia a V-a Iaşi, 12-14 noiembrie 2015.
 25. Cîteva structuri sintactice în versiunea Milescu a Vechiului Testament (Ms. 45): complemente şi atribute interne în cadrul Simpozionului Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană“, ediţia a VI-a Iaşi, 27‑29 octombrie 2016.
 26. Despre discursul traductologic în versiunea Milescu a Vechiului Testament (Ms. 45), Simpozion Centenar‑trecut, prezent şi viitor 1918‑2018, organizat de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, prin instituțiile culturale din subordine – Biblioteca Județeană ”George Coșbuc”, Complexul Muzeal și Centrul Județean pentru Cultură – și Arhivele Naționale Bistriţa, 6‑7 iunie 2018.

 

 

Participantă în echipe de cercetare ştiinţifică

‑ Am făcut parte, în intervalul 2011‑2016 din colectivul grantului CNCSIS Editarea Bibliei lui Nicolae Milescu Spătaru (mss. 45). (v. https://consilr.info.uaic.ro/~mld/monumenta/lucia_munteanu.html)

‑ Am făcut parte, în intervalul 2009‑2016  din colectivul Monumenta linguae Daco‑Romanorum (sub patronajul departamentului de cercetare al Universităţii“Al. I. Cuza“, Iaşi).

Am făcut parte, în intervalul 2008‑2012, din colectivul unui foarte important proiect naţional de de cercetare Dicţionarul tezaur al limbii române în format electronic, eDTLR (sub patronajul MEC, proiect coordonat de Facultatea de Litere şi Facultatea de Informatică, din Universitatea „Al. I. Cuza“, Iaşi).

 

 

 

Limba maternă Româna
Autoevaluare   Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Limba germană   A2A2 utilizator A2A2 utilizator A2A2 utilizator A2A2 utilizator A2 Utilizator
Limba franceză   C2 utilizator experimentat C2 utilizator experimentat C2 utilizator experimentat C2 utilizator experimentat B2 Utilizator
Limba engleză   A2 Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator A2 Utilizator
Competenţe şi abilităţi sociale Obişnuit cu activitatea  didactică şi ştiinţifică; participant la numeroase congrese şi conferinţe internaţionale.
Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă profesională şi managerială ca profesor metodist şi  mentor.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Operare PC: Word/ Windows
Permis de conducere Carnet de conducere tip B
Anexe Am anexat copii conform cu originalul:  diplomă de doctor, diplomă de licenţă, atestate profesionale.

 

 

12 decembrie 2018

 

Îmi asum autenticitatea datelor consemnate în acest CV.