24 Jun 2024

Istoric

uniunea-scriitorilor-small-1

Filiala Iaşi a Societăţii Scriitorilor din R.P.R.

Procesul-verbal nr. 1

Astăzi, Duminică,  28 februarie 1949 s-au întrunit la Şcoala Mică a Teatrului Naţional din Iaşi, în baza convocării speciale a Societăţii Scriitorilor din R.P.R. – prin delegatul ei tov. Mihai Novicov – scriitorii ieşeni, ziariştii, membrii Cenaclului Literar din Iaşi, membrii Sindicatului Mixt şi muncitorii care au preocupări literare.

Scopul acestei şedinţe a fost: Constituirea unei Filiale a Scriitorilor din Iaşi, pe lângă Societatea Scriitorilor din R.P.R.

Şedinţa s-a desfăşurat între orele 4–7,30 după-amiaza, a fost prezidată de tov.Gh. Agavriloaei, responsabilul Cenaclului Literar  din Iaşi, şi a avut următoarea ordine de zi:

  1. Conferinţa tov. Mihai Novicov, secretar al Societăţii Scriitorilor din R.P.R: Despre principiile de reorganizare a activităţii scriitoriceşti din R.P.R. După conferinţă au urmat discuţii şi întrebări.
  2. Alegerea Biroului Filialei din Iaşi a Societăţii Scriitorilor din R.P.R, compus din trei membri.
  3. Chestiuni organizatorice şi angajamente.
  4. Diverse.

Tov. Mihai  Novicov a demonstrat că literatura şi arta sunt un instrument de luptă în mâna clasei muncitoare.Scriitorii burghezi au inventat gogoriţa crizismului, pentru a susţine mai departe neutralitatea artei, aşa că datoria noastră nu este numai să învăţăm , ci şi să desvăţăm pe scriitorii care au scris pentru burghezie. Acesta trebue să fie rolul criticii constructive. Arată apoi care sunt cauzele întârzierii în dezvoltarea literaturii şi artei, propunând să ţinem sama în orientarea noastră de Mişcarea literară şi artistică a URSS-ului, de acţiunea P.M.R. prin presa de partid şi prin revistele progresiste “Flacăra”, “Contemporanul” şi “Viaţa Românească”. În faţa literaturii române stau numeroase sarcini, dar mai importante şi imediate sunt două: 1. Cultivarea realismului socialist care contopeşte oglindirea adevărată a vieţii cu injectarea unui bogat conţinut ideologic şi 2. O deosebită grijă pentru ridicarea scriitorilor noi recrutaţi din clasa muncitoare. În partea  a doua a conferinţei, tov. M.  Novicov dă ample informaţii despre felul în care s-a reorganizat Societatea  Scriitorilor din R.P.R. care stau la baza înfiinţării filialelor acesteia.Filiala va avea, printre altele,următoarele sarcini principale: să ţină mai strâns legătura cu masele, să aibă grijă de toate condiţiile de viaţă ale scriitorilor, să organizeze noi  cenacluri literare şi cercuri literare în fabrici şi întreprinderi,  să redacteze un almanah (revistă locală  fără periodicitate fixă) şi  să aprovizioneze paginile culturale din presa locală şi cea din Bucureşti. Înainte de toate Filiala trebuie să-şi aleagă un birou de conducere compus din trei membri, birou care să ţină legătura cu toţi scriitorii din localitate şi cu Comisia de reorganizare a Societăţii Scriitorilor din R.P.R.

După conferinţă , au fost puse diferite întrebări şi s-au ivit discuţii la care au participat: Otilia Cazimir, George Lesnea, Alexandru Ghizic, Ion Istrati, Neculai Ţaţomir, Ion Ghelu şi Gh. Agavriloaei. Tuturor le-a răspuns tov. M. Novicov.

Trecându-se la la doilea punct din ordinea de zi, tov. Gh. Agavriloaei propune adunării ca să fie aleşi în biroul Filialei: D-şoara Otilia Cazimir, Ioan Istrati şi tov. Dumitru Ignea. Adunarea aprobă în unanimitate această propunere şi votează prin ridicare de mâni pe fiecare din cei trei candidaţi propuşi, cu majoritate absolută.

Al treilea membru din birou, tov. Dumitru Ignea, la propunerea preşedintelui adunării, a fost desemnat de adunare să îndeplinească şi rolul de secretar  al Filialei din Iaşi.

La cel de-a treilea punct din ordinea de zi, tov. Novicov  dă câteva îndrumări  practice Biroului ales, iar scriitorii ieşeni, în frunte cu Biroul Filialei, îşi iau angajamentul să scoată un almanah al scriitorilor moldoveni, în cinstea primei Conferinţe pe ţară a  scriitorilor din R.P.R.

La Diverse, neridicându-se nici o problemă, şedinţa de constituire a Filialei Iaşi a Societăţii Scriitorilor din R.P.R. s-a  încheiat la orele 7.30. Durata şedinţei: trei ore şi jumătate. Participanţi: 22 persoane.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

 

Preşedintele adunării                                Secretarul de şedinţă

Dumitru Ignea                                             Gh. Agavriloaei

 

Pentru conformitate

Gh. Agavriloaei

 

Procesul-verbal nr. 1/1949 este actul care confirmă înfiinţarea Filialei Iaşi a Societăţii Scriitorilor din R.P.R. Biroul de conducere al Filialei este format din  Otilia Cazimir, Ion Istrati şi Dumitru Ignea, cel din urmă fiind ales  şi secretar al Filialei.

Otilia Cazimir a avut un rol activ în cadrul conducerii filialei, însă după numai cinci luni,  în august 1949, ea se retrage din activitate, invocând motive de sănătate. Totuşi,  unele documente din arhivă(ciorne), scrise de mână de Otilia Cazimir,  arată că ea a fost, în această perioadă scurtă, preşedintă a filialei ieşene. Nu a fost găsit nici un document oficial de alegere a scriitoarei Otilia Cazimir în această funcţie.

Gh. Agavriloaei este desemnat să-i preia atribuţiile, până la însănătoşirea acesteia. Astfel, începând cu data de 30 august 1949, Biroul de conducere al Filialei este format din  Gh. Agavriloaei, Ion Istrati şi Dumitru Ignea.

Cotizaţia era de „aproximativ 50 lei lunar” pentru membrii stagiari şi „circa 100 de lei lunar” pentru membrii definitivi. Pentru eliberarea carnetelor de membri, scriitorii achitau 50 de lei. Mai trebuia achitată taxa de înscriere de 100 de  lei. Cotizaţiile şi taxa de înscriere constituiau veniturile filialei, banii fiind păstraţi pentru „nevoile Filialei”.

La iniţiativa Filialei Iaşi a  Societăţii Scriitorilor din R.P.R. se fac demersurile necesare ca scriitorilor să li se înregistreze în buletinele de identitate şi pseudonimul literar pe lângă numele adevărat , însă  se primeşte răspuns negativ din partea Direcţiei Generale a Miliţiei.

Începând cu data de 19 octombrie 1949, Filiala Iaşi a Societăţii Scriitorilor din R.P.R obţine un spaţiu în strada Cuza Vodă nr.45 (localul fostei farmacii „Sănătatea”) în care va începe să  funcţioneze din data de 21 octombrie 1949.

Tot la  data de 19 octombrie 1949, se fac primele investiţii importante: se achiziţionează 20 de scaune taburete, „date cu baitz a câte 200 lei”, confecţionate la un atelier de tâmplărie din strada Costache Negri. Se fac două firme  care costă 3200 lei şi  se cumpără de ocazie o masă rotundă, cu suma de 1000 lei. Totalul primei investiţii majore: 8200 lei.

Filiala Iaşi a Societăţii Scriitorilor din R.P.R. începe să-şi pună în aplicare planurile culturale. La data de 25 octombrie 1949, informează Societatea Scriitorilor din R.P.R. că în cadrul sărbătoririi a 100 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu, intenţionează să tipărească un volum cuprinzând mărturii, acte şi studii în legătură cu Ipoteştii, Botoşanii şi familia Eminovici. Volumul se va intitula Eminescu şi Ipoteştii şi este scris de prof. Dumitru Furtună, având  200 de pagini.

Pe 7 noiembrie, urma să apară al doilea număr al Almanahului,  iar pentru 21 decembrie era programată placheta oferită lui Stalin, cu ocazia celei de-a 70-a aniversări. Cadoul pentru tov. Stalin fusese solicitat insistent de către centru, prin adresa 1939/26.10.1949,telegrama 275311513.

În anul 1949, Filiala Iaşi a Societăţii  Scriitorilor din R.P.R. este foarte activă. Porneşte proiectul privind reeditarea operei lui George Topîrceanu. Reprezentanţi ai filialei participă  pe data de 30 octombrie 1949 la o întâlnire a scriitorilor de limbă idiş.

Pentru scriitoriii filialei se solicită petrol, pentru „46 capi de familie”, ajutor pentru bolnavii din sanatorii, se întocmesc fişe individuale ale scriitorilor, în care sunt incluse informaţii despre starea materială a acestora,  starea de sănătate, situaţia în literatură.

 

Tabel cuprinzând date cu privire la scriitorii din Iaşi

 

Nr.crt Numele şi prenumele Vârsta Funcţia Originea socială Apartenenţa politică Caracterizare
1 Agavriloaei Gh. 46 ani Conf. universitar m.def. US Ţărănească PMR Critic, activitate slabă
2 Cazimir Otilia 58 ani Scriitorm.def. US Mic-burgheză Fr.Pl. Poetă activă pe linie de traduceri
3 Codreanu M. 76 ani Scriitorm.def. US Mic-burgheză Fr.Pl. Poet inactiv
4 Costea D. 33 ani Scriitorm.def. US Mic-burgheză Fr.Pl. Critic activ
5 Dima Alex. Conf. univm.def. US Tata CFR Fr.Pl. Critic activ
6 Lesnea G. 50 ani Scriitor , m.def. US Muncit. Fr.Pl. Poet activ pe linie de trad.
7 Leviţchi Vanda 36 ani Lector univ.,  m.def. US Mic-burgheză Fr.Pl. Critic activ
8 Livescu Jean 36 ani Rector univ, m.def. US Mic-burghezăTata cizmar PMR Critic, activitate redusă
9 Popa Nic. 55 ani Prof univ., m.def. US Mic- burgheză Fr.Pl. Critic, activitate f. redusă
10 Scorpan Grigore 51 ani Conf.,m.def. US Mic- burgheză Fr.Pl. Critic activ
11 Simionescu Dan 50 ani Prof univ., m.def. US Critic activ
12 Teleajen Sandu 59 ani Prozator activ
13 Ţaţomir N. 38 ani Prof. univ.,secretar Filiala US Iaşi

m.def. US

Mic- burgheză PMR Poet activ
14 Luca Ana Total inactivă
15 Hăulică Dan Student resp. Cen.studenţi Activ pe linie de cenaclu
16 Iacobitz Alf. I. Friduş 26 ani Abs. Şc. lit.red. resp. I.N. m.st. US Muncitor PMR Prozator activ
17 Potîngă Const. 19 ani Abs. Şc. Literar. Red I.N. Muncitor UTM Prozator mediocru
18 Scripcă Const. 19 ani Abs. Sc. lit., red. I.N. muncitor UTM Poet talentat
19 Ghizic Alex. 39 ani Ziarist,Red.resp. adj. I.N. PMR Critic grav bolnav
20 Sârbu Ion 22 ani StudentSecr.red.I.N. Mic- burgheză UTM Critic preg. bună
21 Atanasiu Gh. (Sandu Faur) 22 ani StudentRed. I.N. Mic- burgheză UTM Poet talentat activ
22 Scripcă Gh. 22 ani Student resp. Cerc lit. Atel. CFR Nicolina Muncitor UTM Poet talentat activ
23 Labiş Nic. 16 ani Elev liceu resp. Cerc lit. elevi Mic- burgheză UTM Poet foarte talentat, activ
24 Popovici Şt. 18ani Abs. Lic. Mic -burgheză UTM Proză talentată
25 Iftimie G. 20 ani Abs. Lic. Muncit. UTM Idem
26 Ciopraga C. 36 Conf. univ. Red. I.N. Muncit. PMR Critic foarte  bine pregătit, activ
27 Stoleru Val Asist. univ. Critic bine pregătit, orientare ideologică insuficientă

 

 

În anul 1949, la Iaşi, pe lângă filială, funcţiona Cenaclul literar „A. Toma”.

Prin Decretul 268/25 iunie 1949 a luat fiinţă Fondul Literar al Scriitorilor din R.P.R, cu scopul de ajutorare materială pentru desfăşurarea muncii creatoare a scriitorului. De acest ajutor beneficiază toţi scriitorii, precum şi persoane care nu îndeplinesc condiţiile de a fi membru , dar totuşi se manifestă pe tărâm literar, devenind membri ai Fondului literar, conf. Art . 6 din decretul 268. Se  cere filialei ieşene  să informeze scriitorii despre prevederile Decretului 268. „Tov. Scriitori vor depune cererile la filială. Dvs. veţi cerceta şi dacă este cazul o veţi trimite cu avizul respectiv la Fondul Literar Bucureşti”, se aducea la cunoştinţă filialei ieşene.

La 27 martie 1949, Societatea Scriitorilor Români se transformă în  Uniunea Scriitorilor din R.P.R. Astfel, Filiala Iaşi a Societăţii Scriitorilor devine Filiala Iaşi a Uniunii Scriitorilor din R.P.R.

De-a lungul timpului, Filiala Iaşi a avut următorii secretari/preşedinţi:

Dumitru Ignea- 1949, 1962-1970

Ion Istrati – 1950-1962

Al. Husar – 1970-1971

Mircea Radu Iacoban – 1971- 1989

Al. Călinescu – 1990-1991

Ioan Holban – 1992-1996

Mihai Ursachi – 1996-2001

Grigore Ilisei – 2001-2004

Lucian Vasiliu – 2004-2005

Valeriu Stancu – 2005-2009

Cassian Maria Spiridon – 2009 – prezent