În legătură cu faptul că, prin informaţiile transmise în spaţiul public, pretinsa nouă conducere a Uniunii Scriitorilor din România susţine că instanţele ar fi „confirmat legalitatea acţiunii lor” (de a convoca şi desfăşura o Adunare Generală a U.S.R. vădit nestatutară şi nelegală), facem următoarele precizări:

 

Dosarul nr. 936/299/2017 avea ca obiect cererea de ordonanţă preşedinţială prin care s-a solicitat suspendarea efectelor pretinsei Adunări Generale desfăşurată cu prezenţa a 16 persoane, majoritatea nefiind membre U.S.R. Ordonanţa preşedinţială reprezintă o procedură specială, iar măsurile pronunţate de instanţa de judecată în cadrul acesteia nu rezolvă litigiul în fond, sunt provizorii şi durează până la soluţionarea litigiului privind fondul.

În primul rând, este important de precizat că litigiul privind fondul dreptului este înregistrat pe rolul instanţelor sub nr. 932/299/2017, iar în cauză nu s-a stabilit încă primul termen de judecată.

Prin respingerea cererii de ordonanţă preşedinţială, instanţa nu putea şi nicidecum nu a procedat la soluţionarea aspectelor de fond privind legalitatea convocării şi desfăşurării pretinsei Adunări Generale din 07.01.2017, aceste aspecte urmând a fi tranşate în cadrul dosarului nr. 932/299/2017. În consecinţă, susţinerile pretinselor noi organe de conducere ale Uniunii Scriitorilor din România, potrivit cărora instanţele ar fi confirmat legalitatea acţiunii lor, sunt vădit denaturate şi eronate.

În al doilea rând, în cadrul dosarului nr. 37033/3/2016, în cadrul căruia aceste persoane au pretins că ar avea calitatea de reprezentanţi, prezentând instanţei hotărârile nelegale şi nestatutare pretins adoptate în 07.01.2017, instanţa a respins solicitările pretinselor noi organe de conducere şi a constatat calitatea lui Manolescu Nicolae de reprezentant legal al U.S.R.

În al treilea rând, prin Decizia Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 11.01.2017 s-a decis, cu unanimitate de voturi, invalidarea pretinsei Adunări Generale desfăşurate nestatutar şi nelegal în data de 07.01.2017, precum şi invalidarea, cu consecinţa lipsirii de efecte, a tuturor pretinselor hotărâri adoptate nestatutar şi nelegal în cadrul pretinsei Adunări Generale nestatutare din 07.01.2017.

Eronate sunt şi afirmaţiile potrivit cărora Uniunea Scriitorilor din România ar fi în pericol de dizolvare faţă de cererea formulată de pretinsa Uniunea Artiştilor Plastici, prin dl. Mârza Traian Ioan. Pe lângă aspectele de vădită inadmisibilitate, ridicate deja de U.S.R. prin intermediul întâmpinării, cererea este evident neîntemeiată. Motivele invocate de Uniunea Artiştilor Plastici, prin dl. Mârza Traian Ioan, vizează o pretinsă contrarietate dintre Statutul U.S.R. şi OG nr. 26/2000; or, această contrarietate reprezintă în realitate o derogare permisă de lege. Aşa cum am mai precizat, Uniunea Scriitorilor din România nu este o asociaţie înfiinţată în baza OG nr. 26/2000, pentru a fi supusă dispoziţiilor acestei legi în ceea ce priveşte funcţionarea sa. U.S.R. este o organizaţie de scriitori, persoană juridică română înfiinţată şi recunoscută ca persoană juridică de utilitate publică prin Decretul nr. 267/1949, ce funcţionează în baza Decretului-Lege nr. 27/1990, potrivit art. 85 din OG nr. 26/2000, rămânând supusă reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării sale.

Înseşi dispoziţiile art. 2 din Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, sunt în concordanţă cu dispoziţiile Decretului-Lege nr. 27/1990, făcând referire la noţiunea de „organizaţie de creatori”, ceea ce reprezintă o recunoaştere a acestei categorii de persoane juridice.

Pentru aceste motive, în condiţiile în care în spaţiul public apar informaţii denaturate, în calitate de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, reiterez solicitarea adresată tuturor destinatarilor acestor informări provenind în special de la domnii Cipariu Mircea Dan, Teodorescu Cristian, Iaru Florin, să analizeze cu atenţie  aspectele invocate de aceştia, reţinând faptul că informaţiile relevante şi pertinente vor fi aduse la cunoştinţa tuturor membrilor U.S.R. şi persoanelor interesate prin comunicate de presă adecvate, în concordanţă cu realitatea faptică.

 

 

 

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA

Preşedinte, Nicolae Manolescu