FLOREA PAVEL, istoric şi critic literar, profesor universitar –profesor emerit, doctor în filologie.

Născut în ziua de 31 mai 1937, în localitatea Horodniceni, judeţul Suceava. Şcoala primară şi gimnaziul le-a urmat în satul natal şi în satul Boteşti din aceeaşi comună – Horodniceni. În 1956 a absolvit Liceul „August Treboniu Laurian” din Botoşani; în 1960 a obţinut licenţa la Facultatea de Filologie – Istorie – Filozofie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. În 1979 susţine doctoratul cu teza: „Convorbiri literare” în perioada ieşeană (1867-1885). Studiu monografic. A parcurs treptele ierarhiei universitare: preparator, asistent, lector, conferenţiar la Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, iar în anul 2000 ocupă prin concurs postul de profesor universitar la Facultatea de Litere a Universităţii din Bacău, devenind şeful Catedrei de Limba şi literatura română. Publică studii, articole şi cronici literare în revistele: „Iaşul literar”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Ateneu”, „Analele Universităţii <<Al. I. Cuza>>”, „Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria Filologie” (Bacău), „Limba română” (Chişinău), „Studii eminescologice” (Cluj-Napoca). Membru al Uniunii Scriitorilor din Romania, Filiala Iasi din 2012.

Cărţi publicate:

Mănăstirea Frumoasa (70 p.), micromonografie de artă, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970;

Contribuţii de istorie literară (312 p.), Editura Junimea, Iaşi, 1981;

Cultură şi literatură (204 p.), Editura Junimea, Iaşi, 1986;

Din vremea Junimii (165 p.), Editura Omnia, Iaşi, 1993;

Despre Eminescu. Cu Eminescu (242 p.), Editura Universitas XXI, Iaşi, 2002;

Trimitere la clasici (215 p.), Editura Universitas XXI, Iaşi, 2004;

Lecturi din „Convorbiri literare” (1867-1885) (362 p.), Editura Universitas XXI, Iaşi, 2007, ediţie revăzută şi adăugită a cărţii Contribuţii de istorie literară.

Convorbiri Literare 1867-1885. Monografie. Ed. Universitas, Iasi, 2011

 

 

Antologii şi ediţii realizate:

 

Legende populare din Moldova (60 p.), antologie în colaborare, Iaşi, 1968;

Asterix (240 p.), antologie de poezie şi proză românească (tineri autori), Iaşi, 1968;

Hanu Ancuţei de Mihail Sadoveanu – ediţie şi postfaţă, în colaborare, Editura Junimea, Iaşi, 1971;

Vrăbioiul alb şi alte păsări… de Titus Hotnog – Editura Junimea, Iaşi, 1972;

Cartea „Convorbirilor literare” (peste 1500 p.), reeditarea primilor trei ani de apariţie a revistei „Convorbiri literare” (1867-1868; 1868-1869; 1869-1870), Editura Junimea, Iaşi, vol. I 1973, vol. II 1978, vol. III 1980.

 

Cărţile sale au fost apreciate favorabil de critici din generaţii diferite, între aceştia aflându-se: Alexandru Dima, Constantin Ciopraga, Mircea Zaciu, Alexandru Zub, Mihai Drăgan, Ion Apetroaie, Leonida Maniu, Iosif-Cheie Pantea, Mircea Popa, Ion Holban, Vasile Spiridon, Adrian Jicu şi lista ar putea continua. Cronicile au apărut în „România literară”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, „Tribuna”, „Orizont”, „Ramuri”, „Ateneu”, „Luceafărul” şi în alte publicaţii.

 

 

Extrase

 

Despre Cartea „Convorbirilor literare”

 

1. A apărut de curând şi a fost lansată cu tot fastul cuvenit în cadrul Salonului cărţii binevenita reeditare a „Convorbirilor literare” şi anume al primului lor an. Editorul, un merituos cercetător al „noii Junimi”ieşene – Pavel Florea – ne-a dăruit o îngrijită retipărire, în imaginea fidel tradiţională a glorioasei reviste […]

(Al. Dima, Cartea „Convorbirilor literare”, în „Luceafărul”, 17, nr. 13 (622), 30 martie 1974).

•     Despre Contribuţii de istorie literară:

2.   Ridicând valorile culturii la un nivel superior, „Junimea” a impus exigenţe mărite să integreze valorile naţionale în patrimoniul universal. Cartea lui Pavel Florea o dovedeşte. Bogată în informaţii, ea prezintă numeroase texte, organizând comentariul pe câteva direcţii convergente şi făcând din analiza „Convorbirilor” un pretext de adâncire a fenomenului. Este o analiză sitematică lucidă, exactă, pe câteva idei structurante.

(Al. Zub, Impactul „Convorbirilor”, în „Convorbiri literare”, nr. 9, septembrie 1981)

3.   Cercetarea sa apărută sub titlul Contribuţii de istorie literară (Editura Junimea, 1981), se mărgineşte deliberat cum se precizează pe coperta interioară la epoca ieşeană din evoluţia publicaţiei. Cartea este de fapt, o monografie gândită sistematic şi finalizată într-o construcţie solidă şi armonioasă. Studiul întreprins de Pavel Florea se impune în primul rând printr-o informaţie istorico-literară temeinică şi întinsă care presupune nu numai o cunoaştere din interior a revistei în totalitatea preocupărilor sale (literare, cultural şi ştiinţifice) dar a întregii epoci junimiste.

(Mihai Drăgan, „Convorbiri literare” în actualitate, în „Convorbiri literare”, nr. 3, martie 1982)

•     Despre Cultură şi literatură:

4.   «Miezul» volumului lui Pavel Florea îl formează patru studii despre varii probleme de eminescologie, însumând peste o sută de pagini, adică jumătate din întreaga carte […]. Un aspect mai puţin cercetat de alţi eminescologi este cel al activităţii cronicarului dramatic, Pavel Florea considerând chiar că Eminescu „a iniţiat o teorie a teatrului ca artă complexă de sine stătătoare, având în vedere textul dramatic, jocul actorului, tonul, mimica, publicul şi celelalte elemente ce concură în mod armonios la închegarea unei arte a perfecţiunii, cum se exprima mai târziu I.L. Caragiale”: un motiv în plus pentru Pavel Florea de a vorbi despre modernitatea concepţiei eminesciene asupra fenomenelor culturale şi literare contemporane poetului. Pe terenul analizei de text, contribuţia esenţială a criticului este interpretarea pe care o dă Luceafărului.

(Ion Holban, Permanenţe ale culturii naţionale, în „România literară”, XX, nr. 4, 22 ianuarie 1987).

•     Despre Lecturi din „Convorbiri literare”

5.   Autorul oferă o imagine cuprinzătoare a evoluţiei literaturii, ştiinţei, a tuturor domeniilor culturii naţionale, rubricile revistei găzduind multe dintre ideile novatoare ale epocii […].

Concepte precum specific naţional, continuitate, originalitate, universalitate, adevăr sau valoare devin nuclee în jurul cărora se organizează demersul critic. Cercetarea direcţionată radial şi în profunzime de la consideraţii sintetice la aplicaţii analitice printr-o selecţie exigentă a citatelor ilustrative urmăreşte evoluţia revistei pe latura programului şi a colaboratorilor ei, pentru a demonstra că publicaţia a constituit un reper crucial în procesul de modernizare şi europenizare a culturii noastre. Apreciem şi acum diversitate informaţiilor şi a datelor, adeseori inedite cu 25 de ani în urmă, furnizate de Pavel Florea, un cercetător foarte atent al istoriei noastre literare, care a devenit un specialist incontestabil în materie.

(Vasile Spiridon, Titlu de proprietate, în „Ateneu”, anul 45, serie nouă, nr. 7 (467), iulie 2008)

 

 

 

 

Premii si distinctii (selectiv)

 

1976: Ministerul Culturii Austria- Medalia „200 Jahre Burgtheater”

1977: Medalia orasului Poitiers – „Ville de Poitiers”

1988: Weimar, Medalia Goethe

2007: Salonul International de Carte Romaneasca, Ed. a  XVI a, Premiul „Gh. Asachi”

 

Email: pavellflorea@gmail.com