Subscrisa, UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA, organizație de creatori a scriitorilor din România (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, IBAN: RO65 RNCB 0082 0005 0872 0001, prin Președintele acesteia, dl. NICOLAE MANOLESCU, cu sediul ales pentru corespondență la Cab. Av. “Corina-Ruxandra Popescu”, în Str. Trifoi nr. 6, cod 030698, Sector 3 – București,

având în vedere că apărări ale părților, precum și soluțiile pronunțate de instanțele de judecată în cadrul dosarelor în care U.S.R. este parte au făcut obiectul unor prezentări trunchiate și subiective,

având în vedere că subscrisa nu am fost contactată anterior în scopul de a ne prezenta punctul de vedere,

în legătură cu articolul intitulat „Cristian Teodorescu, Dan Mircea Cipariu şi Florin Iaru sunt reprezentanții legali ai Uniunii Scriitorilor din România” semnat de Cipariu Mircea Dan și publicat în data de 18.02.2017 pe site-ul www.agențiadecarte.ro,

solicităm prezentul:

 

DREPT LA REPLICĂ

 

prin care învederăm următoarele:

           

  1. Aspectele privind legalitatea alegerii Președintelui U.S.R. în persoana dl. Nicolae Manolescu, precum și a celorlalte organe de conducere din anii 2009 și 2013 au fost soluționate definitiv de instanțele de judecată, susținerile, potrivit cărora „nu există până în acest moment o hotărâre definitivă în favoarea dlui Manolescu și a echipei sale”, nefiind corespunzătoare adevărului.

Astfel, prin cererea de chemare în judecată ce a făcut obiectul dosarului nr. 32360/299/2016, dl. Cipariu Dan Mircea a contestat alegerea dlui. Nicolae Manolescu și a celorlalți membri ai organelor de conducere în anii 2009 şi 2013.

Prin sentința civilă nr. 10971/04.11.2016 pronunțată în dosarul nr. 32360/299/2016, instanța a reținut că «Alegerea membrilor organelor de conducere din 17.10.2013 s-a realizat conform prevederilor statutului U.S.R. în forma înregistrată la 17.04.2013 prin încheierea pronunțată în dosarul nr. 16099/299/2013. Instanța, verificând înscrisurile, constată legalitatea numărării voturilor şi a proceselor-verbale încheiate în acest sens, atât la 23.11.2009, cât şi la 17.10.2013 ».Hotărârea judecătorească pronunțată de Judecătoria Sectorului 1 este definitivă.

 

  1. În cuprinsul articolului se mai susține că „în acest moment, nu există nicio hotărâre judecătorească prin care să ne fie (n.n. dlor Cipariu, Teodorescu, Iaru) suspendată sau anulată calitatea de reprezentanți legali ai U.S.R.”.

În primul rând, precizăm că nicio instanță de judecată – care să fi fost învestită cu judecarea acestor aspecte – nu a constatat calitatea de reprezentanți legali ai U.S.R.a domnilor Teodorescu Cristian, Cipariu Mircea Dan sau Iaru Florin.

Aceste persoane se recomandă și se auto-numesc reprezentanți ai U.S.R. față de faptul că ar fi fost aleși în cadrul unor adunări generale ale U.S.R. organizate în anul 2016 și 2017.

În realitate, aceste pretinse adunări au constat în întruniri ale unui număr de aproximativ 25 de persoane, majoritatea nemembre U.S.R., care s-au votat unele pe altele în funcții de conducere.

Mai mult, efectele hotărârilor pretins adoptate au fost suspendate de instanțele de judecată și nu produc efecte juridice.

 

 

  1. Pretinsa Adunare din 19.03.2016.

 

Prin Sentința Civilă nr. 5790/05.04.2016 pronunțată în dosarul nr. 14141/299/2016, instanța a admis cererea și a dispus suspendarea efectelor Hotărârilor adoptate în cadrul « Adunării Generale Extraordinare a U.S.R. » din data de 19.03.2016 până la soluționarea definitivă a cauzei având ca obiect anularea Hotărârilor.

Această hotărâre este definitivă.

Astfel, având în vedere că dosarul privind anularea Hotărârilor nu a fost soluționat, efectele hotărârilor fiind suspendate, niciuna dintre persoanele pretins alese în funcții de conducere aleU.S.R. prin pretinsa Adunare Generală din 19.03.2016 nu dețin funcțiile pretinse.

 

 

  1. Pretinsa Adunare din 07.01.2017

 

În cuprinsul articolului se sugerează faptul că, prin respingerea cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat suspendarea efectelor hotărârilor pretins adoptate în 07.01.2017 (dosar 936/299/2017), ar fi fost confirmată legalitatea acțiunii pretinșilor reprezentanți ai U.S.R. de a convoca și de a desfășura o Adunare Generală a U.S.R. vădit nestatutară și nelegală.

În realitate, instanța a respins cererea cu motivarea că o instanță a lămurit deja anterior întinderea drepturilor părților, pretinsele noi organe de conducere neavând posibilitatea de a convoca și desfășura adunări generale și de a adopta alte hotărâri.

Instanța reține că „o instanță judecătorească (n.n. în dosarul 14141/299/2016) a lămurit deja întinderea drepturilor părților, până se soluționează definitiv dosarul nr. 14139/299/2016, situație ce subzistă în continuare, astfel că nu se poate trece la adoptarea unei alte hotărâri, în sensul invocat de reclamanți cu ignorarea unei hotărâri judecătorești, observând-se în acest sens și Statutul Uniunii Scriitorilor din România prin raportare la persoanele care pot convoca adunarea generală ordinară”.

Pe de altă parte, precizăm că dosarul 2611/299/2017 despre care se face vorbire în articol, ce are ca obiect cererea dl. Cipariu Mircea Dan de înregistrare a unor hotărâri care nu pot produce efecte, a fost suspendat de instanța de judecată până la soluționarea cauzelor având ca obiect anularea Hotărârilor.

           

Pe cale de consecință, față de cele prezentate de subscrisa reprezentând situația reală și obiectivă, rezultă că cititorii site-ului www.agentiadecarte.ro au fost induși în eroare de numitul Cipariu Mircea Dan, prin prezentarea denaturată a faptelor şi prin prezentarea trunchiată a documentelor relevante.

 

            Vă solicităm să procedaţi la publicarea prezentului drept la replică în aceleaşi condiţii de vizibilitate în care a fost publicat articolul menţionat.

 

 

UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA